Parlementair werk

“Ideologisch onthecht”, zo omschreef Joris Vandenbroucke, fractieleider van de sp.a in het Vlaams Parlement, Jan Peumans als voorzitter. Desalniettemin is Jan Peumans uiteraard ook verkozen als N-VA-parlementslid en controleert hij de regering nog steeds via allerhande controlemiddelen in het Vlaams Parlement.

Jan Peumans is vast lid van de commissie Mobiliteit & Openbare Werken en plaatsvervanger in de commissie Leefmilieu, Natuur en Omgeving van het Vlaams Parlement. Als voormalig burgemeester, schepen, gemeenteraadslid en provincieraadslid kent Jan Peumans de lokale dossiers het best. In beide commissies volgt hij daarom voornamelijk de Limburgse dossiers op.

Uiteraard neemt het mandaat van voorzitter van het Vlaams Parlement de meeste tijd in beslag. Jan Peumans is dan ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement. Als voorzitter dient hij geregeld voorstellen in om de werking van het Vlaams Parlement te optimaliseren.

Jan Peumans is door zijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over zijn activiteiten in de Senaat, vind je hier.

Hieronder vind je  het overzicht van zijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering en van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de datum van indiening van de begroting bij het Vlaams Parlement

van Jan Peumans
1017 (2016-2017) nr. 1

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement , wat de commissie ad hoc ter voorbereiding van een themadebat betreft

van Jan Peumans
1039 (2016-2017) nr. 1

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement , wat de interpellaties, actuele vragen en vragen om uitleg betreft

van Jan Peumans
1005 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag N671 Visésteenweg Riemst - Wegenwerken

van Jan Peumans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1425 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Reservatiezones gewestplan - Noodzaak en wenselijkheid

van Jan Peumans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1424 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Happy Aging - Steun

van Jan Peumans aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
642 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het advies van het Vlaams Vredesinstituut over de IJzertoren, bij decreet van 15 juli 2011 erkend als Memoriaal van Vlaamse Ontvoogding en Vrede

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Lieve Maes en Bart Caron
877 (2015-2016) nr. 2

Verslag van het verzoekschrift over de aanpassing van het Gemeentedecreet en de digitalisering van het burgerinitiatief en het verzoekschrift

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Willem-Frederik Schiltz en Wouter Vanbesien
1265 (2016-2017) nr. 2

Verslag over de gezamenlijke zitting met de Commissie voor Algemeen Beleid, Verzoekschriften, Financiën en Samenwerking van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

namens Commissie voor Reglement en Samenwerking, verslag door Ward Kennes
1209 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2