Bezoek van Frans Timmermans aan het Vlaams Parlement

Door Jan Peumans op 10 mei 2017, over deze onderwerpen: Voorzitterschap

Geachte Heer Timmermans,

Geachte heer Minister-President Geert Bourgeois,

Geachte leden van de Vlaamse regering,

Geachte Collega’s,

Geachte aanwezigen,

 

Ik ben verheugd en tegelijkertijd vereerd om u, mijnheer Timmermans, hier in ons parlement te mogen verwelkomen.

Het is geen toeval dat u hier uitgenodigd ben daags na 9 mei, de Dag van Europa.

Sinds enkele jaren houden wij de traditie in ere om de Europese Stand van Zaken rond deze datum te laten toelichten in ons Parlement door iemand met recht van spreken.

Dat recht heeft u ten volle, mijnheer Timmermans. Als vice-voorzitter van de Europese Commissie zit u in het hart van de beslissingsmacht van onze Unie met haar 28 lidstaten.

U bent bij uitstek geschikt voor een uiteenzetting als deze omdat u uw uitleg kunt brengen in onze taal, want dat zorgt alleen maar voor meer helderheid en duidelijkheid.

Een van uw grootste troeven bij het bekleden van uw functie is precies uw talenkennis. Frans, Engels, tot Russisch toe, u wordt ervoor geroemd op uw Wikipedia-pagina.

Die pagina noemt u een rasechte polyglot en dan volgt een opsomming van de talen, dat u machtig bent. En welk is de eerste taal in dat rijtje, denkt u? Juist… Limburgs.

Mijnheer Timmermans, wij waren al bijzonder gecharmeerd toen u hier in november 2015 als gastspreker een conferentie rond subsidiariteit opluisterde, een evenement dat opgezet was samen met het Comité van de Regio’s.

 

U kent dus ons huis, en u kent ook de rol van de regio’s in het hedendaagse Europese bestel. U weet dus ook dat de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden een verregaande vorm van autonomie hebben binnen Europa;

Het principe van ‘in foro interno, in foro externo’ garandeert Vlaanderen een belangrijke stem binnen Europa. Wat ons betreft is dat een heilig principe. Verscheidene van de 28 lidstaten van Europa hebben te kampen met een roep naar meer autonomie vanuit hun regio’s.

Die tendens mag niet gezien worden als een bedreiging voor Europa, integendeel. Schotland bewijst dat door zijn verzet tegen de Brexit.

Als deelstaat van het Verenigd koninkrijk put het alle rechtsmiddelen uit om bij Europa te blijven.

Wij bewijzen onze gehechtheid aan Europa hier in ons parlement door het aanknopen van relaties met een steeds groter aantal regio’s.

Dat gebeurt niet alleen door de traditionele bezoeken op het niveau van ambassadeurs, voorzitters of ministers. Vanuit onze Commissie Buitenland werd op 11 januari van dit jaar nog een voorstel van resolutie ingediend betreffende de internationale strategie van Vlaanderen in Europa en de wereld.

Daarin kwam de ambitie van Vlaanderen ter sprake om zijn eigen zelfstandige diplomatie te ontwikkelen en om werk te maken van een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tegelijkertijd pleit deze resolutie voor een versterking van de buitenlandse contacten op parlementair niveau. Regio’s kunnen oneindig veel leren van elkaar op vlak van democratische besluitvorming. 

Dat ik hier de nadruk leg op de rol van de regio’s, wil zeker niet zeggen dat wij ons tot relaties met regio’s beperken.

We zijn voor onze bevoegdheden evenwaardig aan een nationaal parlement en onderhouden goede relaties met nationale parlementen van andere Europese lidstaten.

Zoals de nationale parlementen moeten wij  instemmen met de Europese verdragen en bepalen wij dus mee de toekomst van Europa. Zonder de instemming van dit parlement kunnen er geen nieuwe Europese verdragen tot stand komen en kunnen ook de Handelsverdragen van de Europese Unie niet in werking treden.

Het Waalse parlement toonde enkele maanden geleden hoe verregaand de bevoegdheden van de Belgische deelstaatparlementen gaan met zijn weigering om in te stemmen met het CETA Handelsverdrag. Deze bevoegdheden zijn onder meer de reden waarom we ook goede relaties met nationale parlementen van EU-lidstaten nastreven.

Zo hebben wij hier Marc Rutte, de minister-president van Nederland, al eerder als spreker in ons midden gehad. U bent dus - helaas – niet  de eerste Nederlandse politicus die een plenaire sessie van ons Vlaams Parlement toespreekt. Maar dat bewijst dat Nederlanders hier heel welkom zijn.

 

Mijnheer Timmermans,

Het wordt ook een uitdaging voor het Europa van de 27 om te gaan met die evolutie naar een meer regio-gestuurd Europa. Wij hopen dat die tendens ook aan bod komt in het Witboek dat de Europese Commissie op 1 maart 2017 publiceerde, waarin de Europese bewindvoerders een overzicht wordt aangereikt voor de uitdagingen en kansen van Europa in de komende tien jaar.

Ik geef u graag het woord om ons dat Witboek toe te lichten.

Dames en Heren,

Ik denk dat we mogen stellen dat we een goede keuze gemaakt hebben door vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans hier uit te nodigen naar aanleiding van de Dag van Europa.

Persoonlijk was ik meteen gewonnen voor zijn komst toen zijn naam geopperd werd als mogelijke spreker. Ik heb namelijk al eens de kans gehad om in debat te gaan met hem op de Nederlands-Limburgse radiozender L1 rond het thema van grensoverschrijdende samenwerking.

Dat ik positieve herinneringen overhoud aan dat debat, heeft misschien ook te maken met  het feit dat het opgenomen werd in Maastricht, veruit de mooiste  stad van Nederland.

Ik zou zelfs meer durven zeggen: wie wil er nu niet geboren worden in Maastricht? Ik ben er zeker van dat heel veel mensen in deze zaal ons dat privilege benijden, nietwaar Frans?

Verder wens ik u alvast nog veel energie en inspiratie om het project Europa in de goede richting te sturen, een richting die voorspoed en welzijn brengt in al zijn regio’s en voor al zijn burgers.

Ik dank u namens dit parlement en namens heel Vlaanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is