Logistiek en transport staan borg voor werk

Door Jan Peumans op 22 januari 2015, over deze onderwerpen: Limburg, Mobiliteit, Openbare Werken

Toespraak voor transportbond VVL-Febetra Limburg in Paal

 

 

 

Geachte Dames en Heren,

Geachte voorzitter,

Geachte genodigden,

 

 

Mag ik samen met u hopen op een voorspoedig 2015 met veel geluk en gezondheid in uw familie en uw naaste omgeving.

Daarnaast hoop ik samen met u allen op een snelle heropleving van de economie, want die heeft een rechtstreekse impact op uw sector.

De overheid heeft die heropleving ook nodig, want er zijn dringend meer financiële middelen nodig om de infrastructuur voor het transport aan te passen aan die stijgende behoeften.

Want laat ons wel wezen: de vervoerders worden vaak met de vinger gewezen als de grote boosdoener voor het verkeersinfarct dat ons land stilaan steeds meer de adem afsnijdt. Helaas, die vinger is meestal een natte vinger, die alleen maar rekening houdt met wind uit een hoek.

Het mobiliteitsvraagstuk telt inderdaad veel invalshoeken, ook die van de werkgelegenheid. Vanuit die optiek heeft Vlaanderen ervoor gekozen om zich te profileren als logistieke uitvalsbasis voor heel West-Europa. De havens daarvoor, die hebben we. Wat daarop aansluit, vormt evenwel een ander paar mouwen.

Antwerpen is steeds moeilijker bereikbaar over de weg. Het is geen toeval dat de grote distributiecentra gekozen hebben voor deze regio, omdat hier in de buurt wel nog voldoende ruimte is voor logistieke activiteiten en wegtransport.

Het belang van zulke bedrijven voor onze economie kan moeilijk ontkend worden. De logistieke campus van Nike in Laakdal brengt ons zeer binnenkort 500 nieuwe arbeidsplaatsen, grote spelers als Wim Bosman hebben hun distributiecentrum uit de Antwerpse haven naar hier verhuisd.

Limburg bekleedt dus een sleutelpositie in die logistieke ambities van Vlaanderen. Maar om die waar te maken moeten dringend enkele grote infrastructuurwerken uitgevoerd worden.

De N-VA heeft in de beide regeringen, waarvan ze sinds kort deel uitmaakt, mee haar stempel gedrukt op een paar maatregelen in dat verband. Zo staan de Oosterweelverbinding, de optimalisatie van de Ring rond Brussel en de Omleidingsweg van de Noord-Zuidverbinding als prioritair in het Vlaams Regeerakkoord ingeschreven.

Die beslissingen kaderen in het grotere geheel van het Vlaamse mobiliteitsbeleid, dat het wegvervoer sterker wil laten aansluiten op transport over water en spoor.

Het is namelijk een illusie te geloven dat bijvoorbeeld een extra rijkstrook op de E313 naar Antwerpen plots alle problemen van de kaart veegt. Ook daarom durf ik verwijzen naar de manier waarop Nike het Albertkanaal benut voor containertransport.

Dat Albertkanaal biedt in Limburg nog veel meer plaats voor loskades van die omvang, onder meer in Lanaken, waar met Railport een pracht van een bruggenhoofd voor transport ligt te wachten op exploitatie.

Mijn pleidooi voor meer transport over water en spoor zal in eerste instantie misschien minder leuk in de oren klinken van de vrachtwagensector.

Op langere termijn is zo’n samenwerking evenwel de beste garantie voor de  verankering van distributie en logistiek in deze regio.

 

VVL-Febetra beseft dat zelf goed genoeg en wij waarderen ten zeerste dat u mee zoekt naar oplossingen. De geplande trailerparking in de Antwerpse haven  is daarvan een prachtig voorbeeld, want dit initiatief biedt voordelen voor iedereen: zowel uw ondernemers, uw opdrachtgevers, de pendelaars die een deel van het vrachtverkeer in de spitsuren zien verdwijnen, ja, ook het milieu.

Uit dat initiatief blijkt ook dat u als sector uw verantwoordelijkheid opneemt om maatschappelijk verantwoorde oplossingen te zoeken binnen het ruimer kader van een algemeen mobiliteitsbeleid.

U haalt vrachtwagens van de weg in de spits, waarom zouden we ook geen pendelaars van de baan kunnen halen door beter openbaar vervoer? Op dit moment worden er al wel veel ijzers gesmeed om de sporen van een eerste sneltram aan te leggen in deze provincie, maar een oplossing van die aard zou veel meer heil brengen waar de nood het hoogst is: op de Noord-Zuid. Daar zou een reductie van het pendelverkeer de verkeerswisselaar van de E314 in Houthalen veel makkelijker bereikbaar maken.

U ziet, wij bij de N-VA denken mee en de Vlaamse overheid in haar geheel doet dat ook door de inzet van Flanders Logistics consulenten. Hun advies aan transportbedrijven zorgde de voorbije jaren bij de deelnemende bedrijven voor een potentiële kostenbesparing van 8 procent op de logistieke kosten en een winst van 9 procent op de uitstoot van CO2. Ik laat het aan uw financiële directeurs over om die cijfers toe te passen op uw bedrijven.

Ik veronderstel dat die heren tot de slimme mensen gerekend mogen worden. Overigens reken ik u allen, hier aanwezigen, tot de slimme mensen. Daarom ook durf ik het hier ook hebben over uw meest actuele bezorgdheid, de slimme kilometerheffing, die vanaf 1 februari 2016 een feit zal zijn. Op heel kort termijn, dat wil zeggen binnen een maand, zullen daarover beslissende knopen worden doorgehakt, zodat de regelgeving kan gefinaliseerd worden.

Ik wil VVL-Febetra allereerst bedanken voor het uitstekende werk om tot een evenwichtig decreet te komen. De slimme kilometerheffing kon niet uitblijven: uw vrachtwagens rijden over de grenzen heen, de buitenlandse vrachtwagens doen dat ook. En ook al heeft elke Europese lidstaat het recht om de regelgeving aan haar eigen noden en infrastructuur aan te passen, enige uniformiteit is aangewezen.

Uw vereniging is natuurlijk bezorgd om deze heffing, maar ik ben ervan overtuigd dat u de komende maand het juiste pakket van flankerende maatregelen zal kunnen distilleren uit de vele voorstellen die u samen met de collega’s van TLV en UPTL in het overleg heeft aangereikt voor het mobiliteitsbeleid.

Die inspanningen hebben er in elk geval al toe geleid dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel een gelijklopende politiek zullen hanteren.

Bovendien zal die slimme kilometerheffing, naar het voorbeeld van de Maut in Duitsland en de heffingen in landen als Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië en noem maar op, ervoor zorgen dat ook het buitenlands transport een billijke bijdrage zal leveren voor het gebruik van onze wegen.

Wij weten dat uw sector en bepaalde werkgeversorganisaties verder willen gaan en pleiten om ook een kilometerheffing in te voeren voor personenwagens. Gezien de congestie van ons wegennet moet rond die problematiek erg snel een oplossing gezocht worden, weliswaar één met een voldoende maatschappelijk draagvlak.

Eén ding staat vast: wees er van overtuigd dat de kilometerheffing voor vrachtwagens zal helpen om uw concurrentiepositie te vrijwaren. Uit economisch standpunt deelt onze Vlaamse Regering die zorg voor tewerkstelling met u.

Die zorg uit zich ook in de manier waarop N-VA, bij het onderhandelen van de federale en Vlaamse beleidsnota’s, inspanningen geleverd heeft om de loonkost te beperken.

Het allereerste punt in het federale regeerakkoord , het allerbelangrijkste dus, verwoordt de ambitie om ons concurrentievermogen te versterken, om extra banen te creëren en om de arbeidskosten te verminderen.

 

Nog voor u aan bladzijde 10 bent – en het regeerakkoord telt 230 bladzijden - vindt u de concrete maatregelen:

In 2015 wordt een indexsprong toegepast
de lastenverlaging vervat in het competitiviteitspact wordt vervroegd  
een  verdere periode van loonmatiging in 2015-2016 wordt voorzien

 

Nog concreter:

Vóór het einde van de legislatuur zal ze het basispercentage van de werkgeversbijdragen verminderen met het objectief om een basispercentage van 25% te bereiken.
De algemene vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 1% zal omgezet worden in een extra vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen.

 

Ik citeer nu maar twee maatregelen, maar de ambitie om de ondernemingen stimulansen te geven vindt u als een rode draad doorheen dat regeerakkoord.

Die beweging komt voor u zeker niet te vroeg, want uw sector heeft als geen ander te maken met concurrentie, niet zozeer uit de buurlanden, maar uit nog iets meer oostelijke en zuidelijke oorden.

N-VA wil nog meer doen voor de ondernemers. Meer dan 30 procent van de Limburgers koos in mei van vorig jaar voor ons programma. Als gevolg van jullie inzet heeft onze partij zowel op federaal als op Vlaams vlak meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden mogen opnemen en Limburg heeft daarbij gekregen waar het recht op had.

Ikzelf mocht mijn functie als voorzitter van het Vlaams Parlement behouden Steven Vandeput werd aangesteld tot minister van Defensie en Ambtenarenzaken en Lies Jans werd binnen de N-VA verkozen tot ondervoorzitter van de partij. Vice-premier Jan Jambon van de federale regering is bovendien een geboren Genkenaar, ook bij hem stroomt geregeld nog wel eens een Limburgse reflex door het bloed.

 

Dames en Heren,

 

Wij zijn ons er terdege van bewust hoe belangrijk onze inzet voor deze provincie is, zeker voor een sector die tot de speerpunten behoort in de economische plannen van de Vlaamse Regering. Want logistiek en transport  staan voor werk. En werk betekent vooruitgang.

 

Ik dank u

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is